Truyền thông Ethernet PLC S7300 BSEND/ BRCV dùng PLC Sim mô phỏng

PLC S7300 Ethernet communication Programing part 1 (BSEND/BRCV)

Hướng dẫn lập trình truyền thông profinet 2 PLC S7300 sử dụng hàm BSEND/BRCV mô phỏng chạy qua PLC Simulation chi tiết.

Continue reading